Monthly Archives: November 2014

Информација 05.12.2016 за лица со уверенија

Почитувани во согласност со најновите измени на Законот за вршење сметководствени работи Ве известуваме: За поднесување документација за лица кои се стекнале со уверение за сметководител / овластен сметководител во согласност со Законот потребно е: (1) Лицата кои се стекнале со уверенија за сметководител односно овластен сметководител согласно членовите 48, 49 и 50 од Законот за…
Read more