Monthly Archives: December 2016

Прелиминарна евиденција сметководител

Прелиминарна евиденција сметководител 55 Осман Мемедалија Селмани 12-40617/2 во разгледување 76 Светлана Славко Домазетовска 12-43759/2 во разгледување 78 Љупчо Петар Георгиевски 12-43761/2 во разгледување 79 Виолета Благој Дупчинова 12-43763/2 во разгледување 81 Сузана Цветко Тренеска 12-6379/2 некомплетна документација 82 Билјана Драги Коларова (Митрева) 12-16162/2 контакт Институт 86 Александра Васко Танатарец 12-6995/2 во разгледување 89 Марија…
Read more

Прелиминарна евиденција овластен сметководител

Прелиминарна евиденција овластен сметководител 2122 Марија Вељан Арсовска 11-3753/2 контакт Институт 2331 Весна Љубен Митевска 12-41680/2 контакт Институт 2515 Силвана Ѓорѓи Тодороска 12-32317/2 контакт Институт 2708 Златко Димитрија Поповски 12-8486/2 контакт Институт 3201 Душка Јордан Минова 12-30202/2 контакт Институт 5153 Сузана Димко Проданова 12-15361/2 контакт Институт 5328 Гордана Анѓелко Павловска 12-42591/2 контакт Институт 5437 Каролина…
Read more

Информација 05.12.2016

Почитувани, Ги известуваме лицата кои имаат поднесено документација по првиот објавен повик, носители на уверение за сметководител и овластен сметководител стекнато од Министерството за финансии, дека истата се смета за поднесена. Во Прелиминарната евиденција можат да проверат дали имаат целосна документација по повикот и доколку не се на листата и имаат комплетна докуметација, ке бидат…
Read more

Барање за уверение за овластен сметководител

ДО ИНСТИТУТОТ НА СМЕТКОВОДИТЕЛИ И ОВЛАСТЕНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА   Б А Р А Њ Е за стекнување на уверение за овластен сметководител   Од____________________________________________________________ (име, име на еден од родителите, презиме ) ______________________________________________________________ (адреса и живеалиште на подносителот на барањето) ______________________________________________________________ (телефон и е-пошта на подносителот на барањето)   Краток опис поради што…
Read more