Category Archives: Новости инфо

До 15 март да се поднесе годишна даночна пријава

Најдоцна до 15 март задолжително треба да се поднесе годишна даночна пријава, доколку во изминатата 2016 година, освен плата или пензија или приход од земјоделска/самостојна дејност, се остварени и дополнителни приходи. Дополнителен приход може да биде остварен од кирии (издавање на имот - закуп или подзакуп); авторски права; индустриска сопственост; исплатена дивиденда; капитална добивка од…
Read more

Новости 8

Најдоцна до 25 овој месец фирмите имаат обврска на работниците да им издадат збирна пресметка за исплатени приходи, платен персонален данок и придонеси за минатата година. Издавањето на збирната пресметка е законска обврска врз основа на која граѓанинот ќе може точно и навремено да ги пријави приходите во Годишната даночна пријава. Управата за јавни приходи…
Read more

Известување 27.07.2016

Почитувани членови, Институтот на сметководители и овластени сметководители Ве известува дека отпочнува со работа. Важнa напоменa дека голем број на институции и организации учествуваа во поддршката на Институтот за што сме им благодарни, при што ве информираме дека сите досегашни напори Институтот ги направи без сопствени средства и буџет. Благодарност до Министерство за финансии на РМ,…
Read more