Барање за уверение за овластен сметководител

ДО

ИНСТИТУТОТ НА СМЕТКОВОДИТЕЛИ И

ОВЛАСТЕНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

Б А Р А Њ Е

за стекнување на уверение за овластен сметководител

 

Од____________________________________________________________

(име, име на еден од родителите, презиме )

______________________________________________________________

(адреса и живеалиште на подносителот на барањето)

______________________________________________________________

(телефон и е-пошта на подносителот на барањето)

 

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија да ми издаде уверение за овластен сметководител согласно член 15 од Законот за вршење на сметководствени работи.

 

Место и датум                                                                                     Подносител на барањето