Информација за овластени ревизори кои имаат доставено документација за уверение за овластен сметководител

Почитувани,

Се повикуваат лицата кои се носители на уверение за овластен ревизор, а кои имаат доставено документација за стекнување со уверение за овластен сметководител, својата документација да ја дополнат со барање за стекнување на уверение за овластен сметководител кое е достапно на веб страната на Институтот како и копија од валиден документ за лична идентификација.

 

Со почит,

ИСОС