Неофицијален регистар- овластени сметководители 06.03.2017

Овластен Сметководител Бр. 0106728 - 0107422
Aрхивски број Име Tатково име Презиме Уверение број
3 Валентина Ангел Неделковска 0106728
56 Васил Штерио Минов 0106729
182 Васко Слободан Ристески 0106730
185 Александра Душан Кузмановска 0106731
241 Зоран Славе Пешовски 0106732
340 Роза Живко Попова-Ристевска 0106733
341 Соња Боро Николовска 0106734
364 Шика Антоние Чурлинова 0106735
392 Стевчо Алекса Витанов 0106736
411 Лидија Владимир Трпевска 0106737
412 Владимир Трајко Соколовски 0106738
413 Јасна Владимир Дуковска - Јегени 0106739
443 Димитар Киро Андоновски 0106740
530 Александар Марјан Проданоски 0106741
536 Виолета Ванчо Јаковлеска 0106742
624 Роберт Љубомир Манасиев 0106743
693 Влатко Славе Јолакоски 0106744
740 Миле Бошко Ниневски 0106745
795 Даниела Методи Козарева Јованов 0106746
796 Драган Душан Димитров 0106747
797 Звонко Трајко Кочовски 0106748
798 Елена Љубе Петровска-Лазаревски 0106749
799 Дарко Јован Калин 0106750
800 Иван Тодор Богдановски 0106751
801 Миа Петар Јовановиќ 0106752
802 Даниела Василе Симовска 0106753
803 Сашка Никола Бошковска-Богдановска 0106754
835 Жаклина Јордан Мицевска 0106755
840 Валентина Атанас Димишкова 0106756
841 Срѓан Слободан Рангеловиќ 0106757
845 Елена Никола Кумова Петрова 0106758
846 Гордана Драги Никушевска 0106759
848 Игор Драган Митевски 0106760
861 Жарко Душко Михајловски 0106761
864 Љупчо Стојан Андоноски 0106762
933 Зоран Симеон Миновски 0106763
934 Надица Томе Миновска 0106764
1012 Илија Крсте Митрев 0106765
1036 Соња Митко Чулева 0106766
1041 Александра Димче Ристова 0106767
1095 Зорица Славе Трпковска 0106768
1114 Ирена Бранко Стојковска 0106769
1151 Ненад Слободан Ранѓеловиќ 0106770
1191 Анита Бранислав Доневска 0106771
1209 Светлана Миливој Дукоска 0106772
1240 Јане Никола Иванов 0106773
1242 Александар Митко Аризанов 0106774
1272 Антонио Тодор Велјанов 0106775
1273 Гоце Ристе Христов 0106776
1274 Наташа Диме Илиевска 0106777
1276 Костадинка Панајот Китаноска 0106778
1277 Милена Ѓорѓе Јованова-Димоска 0106779
1278 Марија Трајче Божиновски 0106780
1531 Ленин Бојан Прцуловски 0106781
1758 Мирјана Ламбе Малевска 0106782
1760 Марија Васко Начевска Трпеска 0106783
1828 Јовица Благоја Стојчевски 0106784
1976 Пецко Методија Ристески 0106785
1984 Бранко Милан Трајкоски 0106786
2084 Вера Андон Рафајловска 0106787
2189 Елена Неделко Танеска 0106788
2233 Сузана Благоја Несторова 0106789
2709 Сашко Димитрија Марковски 0106790
2743 Никола Трајко Терзиев 0106791
2826 Живко Димитар Димовски 0106792
2832 Марија Благоја Ѓорѓиевска 0106793
2939 Петар Ташо Дуљанов 0106794
2941 Александар Никола Рулески 0106795
3003 Снежана Миле Ристова-Трифуноска 0106796
3056 Славица Иван Пековиќ 0106797
3209 Марјонка Панче Николовска 0106798
3233 Александра Ѓуро Радевска 0106799
3343 Анита Милош Бислимовска 0106800
3356 Дејан Слободан Ранѓеловиќ 0106801
3357 Цветанка Бранко Јакимовска Цветкова 0106802
3429 Борче Јордан Ѓелевски 0106803
3435 Мирка Велко Александрова 0106804
3563 Маја Боро Атанасовска 0106805
3658 Снежана Здравко Зајкова Деливанова 0106806
3921 Лилјана Владимир Стојчева 0106807
4015 Николаки Дине Миов 0106808
4016 Никола Михаил Тодосовски 0106809
4023 Бојана Влајко Стојчевска Велковски 0106810
4062 Светлана Радисав Стефановска 0106811
4178 Крсто Бошко Несторов 0106812
4261 Душан Крсто Димитров 0106813
4353 Љубица Ѓорѓи Сулева 0106814
4408 Ѓоко Ташко Ѓорѓиев 0106815
4410 Марија Петар Ковачевиќ-Георгиевска 0106816
4442 Митко Зоре Попоски 0106817
4661 Родне Ристо Коцевска 0106818
4662 Костадин Љупчо Пецев 0106819
4886 Ангелина Борис Гогушевска 0106820
4932 Менча Трајчо Пешиќ 0106821
5036 Алексеј Радован Перчинковски 0106822
5529 Радмила Стеван Миловановиќ 0106823
6014 Валентина Никола Ончевска-Давитковска 0106824
6042 Љупчо Костадин Пецев 0106825
6043 Борислав Ѓорѓи Атанасовски 0106826
6075 Ристо Костадин Котев 0106827
6297 Стојна Станој Здравева 0106828
6619 Нада Ванко Гогоска 0106829
1 Беркан Сами Имери 0106830
2 Силвиа Јован Серафимова 0106831
3 Кристина Ацо Лазаревска 0106832
4 Никола Љупчо Пенков 0106833
5 Јулијана Владо Николовска 0106834
6 Фросина Гоце Колеќевска 0106835
7 Габриела Љубе Јовановска 0106836
10 Владимир Љупчо Петровски 0106837
12 Невенче Иван Панова 0106838
13 Билјана Крсто Иванова 0106839
14 Станка Тоше Коцева 0106840
16 Жаклина Борис Иловска 0106841
20 Ана Митко Шопова 0106842
23 Лидија Вердин Темелковска 0106843
24 Горан Томе Минков 0106844
27 Александар Зоран Јоновски 0106845
28 Билјана Борис Цветковска 0106846
31 Маријан Димо Узунов 0106847
35 Елена Ристо Илиева 0106848
37 Билјана Добри Мицковска-Јовановска 0106849
38 Томица Ѓуро Јовановски 0106850
41 Александра Владимир Јакимовска 0106851
42 Маја Мика Недељковиќ 0106852
43 Евгенија Ѓорѓи Ѓорѓиева 0106853
44 Горан Љубиша Лазаровски 0106854
45 Мирче Љубе Маринковиќ 0106855
46 Борче Блажо Боев 0106856
47 Васко Петар Темов 0106857
48 Тања Зоран Темов 0106858
49 Џенита Муса Бабачиќ 0106859
50 Боби Драге Дамјаноски 0106860
51 Лазар Миле Арсовски 0106861
52 Сања Павле Ампова 0106862
53 Ирена Костадин Ѓоргиевска 0106863
55 Анита Калман Плаки Баланчевска 0106864
56 Ирена Љубомир Велкова 0106865
57 Марија Младен Симоска Ќуштеревска 0106866
59 Весна Киро Јанеска 0106867
60 Горан Ѓорѓи Божиновски 0106868
61 Виктор Ѓорги Матески 0106869
63 Павлина Лазар Жупаноска Танеска 0106870
64 Мери Бранко Мургова 0106871
66 Емилија Марјан Ацева 0106872
67 Ана Драги Вучковска 0106873
68 Олгица Зоран Рајковиќ 0106874
69 Василија Душко Трајанова 0106875
71 Анета Стојмир Петковска 0106876
72 Ана Сашко Бинов 0106877
73 Марија Михаил Каранфиловиќ 0106878
74 Роберт Славејко Стојановски 0106879
78 Љубинка Миле Гулабовска 0106880
79 Билјана Андреја Давковска 0106881
80 Билјана Крсто Дукоска 0106882
81 Стефан Благоје Николоски 0106883
82 Ненад Ефтим Мицевски 0106884
83 Бојан Миле Ниневски 0106885
84 Оливер Благојчо Серафимов 0106886
85 Александра Боби Апостоловска 0106887
89 Александра Крсте Аврамовска 0106888
90 Невенка Драге Спасова 0106889
91 Биљана Спасе Маџоска 0106890
92 Елисавета Димитар Трајков 0106891
93 Лидија Љупчо Јанкова 0106892
94 Ана Драган Накевска 0106893
95 Мирјана Драган Николова 0106894
96 Вероника Раде Стоилков 0106895
99 Елизабета Дончо Крстева 0106896
101 Каролина Добре Чорбевска 0106897
102 Марина Кирил Угриноска Петејчук 0106898
103 Катерина Анте Србиноска 0106899
104 Наташа Јоце Китанова 0106900
105 Нафи Иса Рустем 0106901
106 Алмир Елмаз Адили 0106902
107 Вероника Тони Ристев 0106903
108 Тања Никола Божијанова 0106904
109 Александар Драге Тасевски 0106905
111 Цветанка Димче Виларова Филџанова 0106906
112 Марија Ристо Гигова 0106907
114 Љубица Муне Тарашовска 0106908
116 Ласко Борис Јорданов 0106909
117 Драган Воислав Радески 0106910
118 Душко Доно Дрваров 0106911
119 Елена Блаже Митревска 0106912
120 Соња Светислав Филиповска 0106913
121 Мери Борис Еленова 0106914
122 Бојан Лазар Атанасиев 0106915
124 Татјана Ѓорги Миновска 0106916
125 Зорица Светозар Арсиќ Стојковиќ 0106917
126 Валентина Љубе Кујунџиска 0106918
127 Ивана Марјан Илиќ 0106919
128 Александар Чедомир Тодороски 0106920
129 Стале Митре Калешкоски 0106921
130 Тина Слободан Малевска 0106922
131 Марија Драги Ристеска 0106923
132 Жаклина Јован Анѓелкоска 0106924
133 Милица Ристо Манева 0106925
134 Софче Душан Ѓоргиева 0106926
135 Евросима Антонио Гогова 0106927
136 Елена Благој Ниневска 0106928
138 Верица Циме Георгиева 0106929
139 Дијана Стојан Стојковска 0106930
140 Бојана Раде Митевска 0106931
141 Драгана Раде Колевска 0106932
142 Марина Драги Златевска 0106933
144 Слаџана Милорад Куиќ 0106934
145 Ирина Иван Ивановска-Антевска 0106935
146 Елена Ванчо Станковска 0106936
147 Сања Љупчо Аврамска 0106937
149 Јулијана Илија Чатлеска 0106938
150 Јованка Мирко Панева 0106939
151 Бети Илија Степаноска 0106940
154 Павлинка Ванчо Димитрова 0106941
155 Боривоје Градимир Ташковиќ 0106942
156 Ивана Злате Димитриевска 0106943
157 Билјана Блаже Шарковска 0106944
158 Анита Васил Атанасова 0106945
160 Сања Зоран Велкова 0106946
162 Влатко Бранко Димитриевски 0106947
163 Драган Чедомир Цветковски 0106948
164 Љупка Драган Глигорова 0106949
165 Марија Ѓорге Чалкова 0106950
166 Ивана Љубен Николоска 0106951
168 Ивана Славко Пехчевска 0106952
169 Снежана Драге Цветковска 0106953
170 Наталија Звонко Јамандиловска 0106954
171 Емилија Милан Тодороска 0106955
174 Александар Љупчо Целески 0106956
175 Дарко Благој Дачевски 0106957
176 Мими Стојан Јовановска 0106958
177 Биљана Михо Богеска 0106959
178 Даниела Трајко Андреевска 0106960
179 Елена Живко Таневска 0106961
180 Димитар Ратко Петровски 0106962
182 Весна Богдан Георгиевска-Карагонова 0106963
184 Панче Борче Леков 0106964
188 Дејан Звонко Димитриески 0106965
189 Катерина Давче Минов 0106966
190 Александар Марко Алексов 0106967
192 Шкндим Бесим Спахиу 0106968
194 Ванѓа Ѓока Илиева 0106969
195 Ивана Ѓеорги Трајчев 0106970
196 Кристина Коле Крстеска 0106971
197 Пепа Крсто Крстева 0106972
198 Зорица Стојче Зикова 0106973
201 Ивона Коце Митроска 0106974
202 Сузана Ристо Стоилкова 0106975
203 Ивана Делчо Ивановска Рунтева 0106976
204 Сања Лазар Лефкова 0106977
205 Радмила Душко Ѓеоргиева 0106978
206 Наташа Блажо Назова 0106979
208 Маја Мите Цветковска Чолакова 0106980
211 Весна Зоран Ристова 0106981
212 Игор Златко Премуш 0106982
214 Вања Тодор Јовчевска Ѓеровска 0106983
216 Томе Љубе Ивановски 0106984
217 Дејан Љупчо Јовановски 0106985
218 Никола Бранислав Гулев 0106986
219 Ивана Влатко Заковска Стојановска 0106987
220 Маја Љупчо Насковска 0106988
221 Марија Спиро Спасеска Кралевска 0106989
222 Елена Георѓи Раткова 0106990
223 Менче Михал Јанкоска 0106991
224 Марина Блажо Петрова 0106992
225 Моника Марјанчо Димовска 0106993
226 Елена Никола Димитроска 0106994
227 Ѓургица Атанас Софрониеска 0106995
228 Весна Ѓоре Миовска 0106996
229 Слаѓана Ратко Ливриниќ 0106997
230 Ања Љубе Галамарова 0106998
232 Ганџе Саљедин Алили 0106999
233 Даниела Драги Петровска 0107000
236 Роза Јордан Велјаноска 0107001
238 Анета Павле Атанасова 0107002
239 Маја Митре Алулоска 0107003
240 Маја Симе Јошевска 0107004
241 Марина Живко Петрова 0107005
243 Сања Сашо Арсовска 0107006
244 Марија Герасим Димовска 0107007
245 Анита Диме Шајкарова 0107008
246 Бојан Жарко Јолески 0107009
247 Сузана Јордан Атанасовска 0107010
248 Зорица Бранко Димова 0107011
250 Марина Станислав Лукароска 0107012
252 Викторија Ангел Димитриевска 0107013
253 Бранкица Слободан Донева 0107014
254 Јасмина Мендо Колтоска 0107015
255 Ратко Симеон Христов 0107016
256 Даниела Марјан Младеновска 0107017
257 Јулија Душко Наковска 0107018
258 Радојка Ѓоргија Димитријеска 0107019
260 Адем Ибраим Адеми 0107020
261 Љупчо Димче Ивановски 0107021
262 Ивана Стјепан Киш 0107022
263 Ивица Драган Радосављевиќ 0107023
264 Маја Душан Трајковиќ-Пешевска 0107024
266 Маја Љупчо Петреска 0107025
267 Вејсел Ердоган Сарач 0107026
269 Џаит Амет Љуши 0107027
270 Ангела Зоран Лазаровска 0107028
271 Валентина Киро Чавковска 0107029
272 Кире Ристо Василев 0107030
273 Јасмина Димитар Чанева Лазовска 0107031
274 Маријана Атанас Симоновска 0107032
275 Магдалена Тихомир Манасиева Ристова 0107033
278 Билјана Ѓорѓи Аспровска 0107034
279 Цветанка Ѓорги Ристиќ 0107035
280 Славица Лазар Тромбева 0107036
281 Зоран Благој Јанев 0107037
283 Драгица Павле Галевска Насковска 0107038
284 Томислав Душко Ристов 0107039
286 Далип Нуриман Сејдиу 0107040
287 Иван Петре Сарагинов 0107041
289 Севиме Маир Велији 0107042
290 Мируше Насир Сејдиу 0107043
292 Владимир Пепи Марков 0107044
293 Магдалена Звонко Лазоска 0107045
294 Елена Стојанчо Димитровска 0107046
295 Даринка Здравко Костадиновска 0107047
297 Елдиса Ибрахим Тртовац 0107048
299 Наташа Ѓорѓи Секулова 0107049
301 Невенка Томе Петрова 0107050
302 Васка Тоше Тулиева 0107051
305 Наталија Стефчо Шарламанова 0107052
307 Злата Љупчо Ѓорѓиева 0107053
308 Сашо Владко Лазаров 0107054
309 Надица Стојан Младенова 0107055
310 Гоце Киро Поповски 0107056
311 Перо Ванчо Георгиевски 0107057
313 Радица Слободан Димитрова 0107058
315 Златко Петар Поповски 0107059
316 Санде Стојмир Грозданоски 0107060
317 Зоран Митко Арсов 0107061
319 Тина Слободан Богдановска 0107062
321 Мирјана Кирил Огненовска 0107063
322 Марија Танаско Белокозовска 0107064
323 Марина Ѓоре Павлова 0107065
324 Јасмина Петре Маркоска 0107066
329 Милена Стоимир Пчинска 0107067
331 Павлина Видевојчо Костадинова 0107068
333 Јорданчо Златко Јаќимоски 0107069
334 Ана Ацо Јаќимоска 0107070
335 Бесмир Адем Јани 0107071
336 Катерина Стојанче Николоска 0107072
339 Катерина Трајко Недановска 0107073
340 Николче Пецо Чадамоски 0107074
341 Флорета Исмаил Хасани 0107075
342 Маја Гоце Тасев 0107076
345 Фросина Љупчо Илиевска 0107077
346 Елена Велјан Николовска 0107078
347 Милена Кире Спировска 0107079
348 Горица Коста Стојчевска 0107080
349 Тања Ристо Кузманов 0107081
350 Сузана Блажо Скандева Андонов 0107082
351 Ангела Петар Коцева 0107083
352 Анита Мирослав Петровска 0107084
353 Маја Ѓорѓе Андреевска 0107085
354 Ариан Есат Деари 0107086
355 Албина Имер Зумери 0107087
356 Ирена Михајло Силјаноска 0107088
357 Елена Илче Габерова 0107089
358 Сања Владо Владичевска 0107090
359 Анета Љубчо Чупеска 0107091
360 Севдие Мердит Исмаили 0107092
361 Ирена Драги Тодоровска 0107093
362 Емилија Гоце Георгиевска 0107094
363 Стефан Златко Романов 0107095
364 Александра Никола Станковиќ 0107096
365 Андриана Коле Маневска Мојсоска 0107097
367 Билјана Санде Андова 0107098
368 Марија Љупче Јовеска 0107099
369 Марија Ѓеорги Хаџиева 0107100
370 Магдалена Раде Железарски 0107101
371 Виолета Јован Аџи-Скерлева 0107102
372 Љубомир Методи Папаров 0107103
373 Љупка Митко Коцева 0107104
374 Игор Лазар Неделкоски 0107105
375 Бистра Благој Дамјановска 0107106
377 Тања Иванчо Ефтимов 0107107
382 Убавка Мите Јанева 0107108
383 Костадинка Спасо Бојаџиева 0107109
385 Ана Боро Павловска 0107110
386 Маја Милисав Костадинов 0107111
387 Надица Петар Мандалова 0107112
388 Елена Ванѓел Ташкова 0107113
389 Лиле Живко Стојаноска 0107114
390 Марина Доро Терповска Штарго 0107115
391 Снежана Видан Митревска 0107116
392 Александра Драган Саравинов 0107117
393 Јулијана Анѓелко Тасиќ 0107118
394 Маја Тодор Зоксимовска 0107119
396 Виолета Миливоја Трајкоска 0107120
397 Јасминка Стева Николовска 0107121
398 Влатко Борислав Игновски 0107122
399 Оливера Ѓорги Копачева 0107123
400 Христина Анѓел Делова Тошески 0107124
401 Ивана Зоран Арсиќ 0107125
402 Емилија Мирослав Цветановска 0107126
404 Илза Хајрула Сабриу-Мустафа 0107127
405 Садије Самедин Халили 0107128
406 Нуране Адем Изаири 0107129
407 Халил Ислам Исаку 0107130
408 Марика Трајче Пешева 0107131
410 Трајче Јован Веселински 0107132
411 Марија Михаило Цеков 0107133
413 Стефан Лазо Кочоски 0107134
414 Лазар Атанас Пеневски 0107135
415 Живко Атанас Пеневски 0107136
416 Ирена Трајко Трајкова 0107137
417 Татјана Данчо Пожарска 0107138
418 Кирилка Атанас Коцева 0107139
419 Разије Рамадан Асани 0107140
420 Игор Нестир Бизимоски 0107141
421 Марија Ѓорге Коцева 0107142
422 Елена Златомир Тржаманова 0107143
423 Верица Ѓорге Собралиева 0107144
424 Славица Трајче Ѓорѓиевска 0107145
425 Светлана Трајан Ристевска 0107146
427 Стојна Стале Мавревска 0107147
428 Викторија Методија Спасовска 0107148
429 Анета Станиша Симеонова 0107149
430 Весна Лазар Трпчева 0107150
431 Силвана Павле Трајковска 0107151
432 Бобана Михајло Црвенковска 0107152
433 Босилка Љубе Маневска 0107153
434 Сања Венко Поповски 0107154
435 Деан Стојан Москов 0107155
436 Милица Ванѓелчо Москов 0107156
437 Невена Наско Голубовска 0107157
438 Вангелија Ефтим Дулгерова Маркова 0107158
439 Драгица Илија Танеска 0107159
440 Маја Петре Смилевска 0107160
442 Цвета Драго Јанковска 0107161
443 Димитар Ѓорѓи Христоски 0107162
445 Татјана Борче Трифуноска 0107163
446 Зоран Васил Богатиновска 0107164
447 Благој Лазо Стојановски 0107165
448 Мирјана Миле Стефанова 0107166
449 Лазо Љубомир Манев 0107167
450 Никола Илија Иванов 0107168
451 Рената Милован Ѓоргијевска 0107169
453 Горан Лазо Шулески 0107170
454 Марија Цане Мучева Шулеска 0107171
455 Слаѓана Петар Слабакоска 0107172
458 Христина Милчо Грмашкоска 0107173
459 Илинка Томе Делипетрева 0107174
460 Жаклина Илија Ристова 0107175
461 Иле Кирил Тасески 0107176
462 Јасмина Бранко Калајџиеска 0107177
463 Елена Жарко Бибоска 0107178
465 Пецо Радован Стеваноски 0107179
466 Катерина Киро Марковска 0107180
467 Злате Симе Лозаноски 0107181
468 Оливера Добре Костадиновска 0107182
473 Даниел Тодорче Гелевски 0107183
474 Влатко Илија Митев 0107184
475 Виктор Асен Радојков 0107185
476 Билјана Даме Дамјаноска 0107186
477 Марија Миле Ивановска 0107187
478 Јасмина Војне Стеваноска 0107188
480 Александра Радомир Ристевска 0107189
481 Соња Ѓорѓи Чадиноска 0107190
482 Ана Љубомир Кузманоска 0107191
483 Јованка Миле Трпеска 0107192
484 Весна Илија Стоилевска 0107193
485 Ниметула Адем Мегди 0107194
486 Јована Звонко Ѓорѓијевска 0107195
487 Ема Киро Алексовска Павловска 0107196
491 Билјана Ќиро Блажевска 0107197
492 Горан Стојчо Насковски 0107198
493 Ели Оливер Ивановска 0107199
495 Мирјана Стефан Михајловска 0107200
496 Љубица Васко Димовска 0107201
497 Соња Јосиф Калаџиска 0107202
498 Бојан Аце Јовчевски 0107203
499 Родна Митко Мрцкалова 0107204
501 Јадранка Васил Лескаровска 0107205
502 Гордана Петре Нановиќ 0107206
503 Лилјана Живко Стојановска 0107207
504 Софија Александар Патчева 0107208
506 Елизабета Слафко Пластиновска 0107209
507 Соња Борис Крстоска 0107210
508 Бранислав Диме Серафимоски 0107211
509 Весна Љупче Ѓурчиновска 0107212
510 Елена Димче Димовска 0107213
511 Ненад Трајчо Петковски 0107214
512 Ана Димитар Распашковска 0107215
513 Лилјана Митко Беќарова 0107216
514 Танкица Кољо Јанева 0107217
515 Марина Ѓорѓи Кожуваровска 0107218
516 Марко Александар Алексов 0107219
517 Марија Боривоје Кускинска 0107220
518 Ивана Бранко Паунова 0107221
520 Радица Ѓорѓи Коцева 0107222
522 Ристе Глигор Узунов 0107223
523 Лилјана Живко Толевска-Кузевска 0107224
524 Сања Добре Спасовска 0107225
527 Елена Михаило Јошевска 0107226
528 Весна Санде Радески 0107227
529 Маја Владо Ѓурковска 0107228
530 Павле Зоран Николовски 0107229
532 Билјана Борис Крстевска 0107230
533 Санда Јовица Перковска 0107231
535 Синиша Милисав Ивановски 0107232
537 Златко Цанко Спироски 0107233
538 Марија Васко Симоски 0107234
539 Душица Дане Ристоска 0107235
540 Катерина Блажо Јовановска 0107236
541 Андриана Добре Трпеска 0107237
542 Синиша Раде Спасиќ 0107238
543 Ивана Стевче Деловска 0107239
544 Дејан Љупчо Деловски 0107240
545 Олгица Ацо Стојаноска 0107241
546 Биљана Драган Стрика 0107242
547 Александра Томислав Николиќ 0107243
548 Кристина Сретен Тасовска-Стојмановска 0107244
549 Славица Илија Дејановиќ 0107245
550 Ирена Ранко Ристеска 0107246
551 Магдалена Иван Тондева Павловска 0107247
552 Дарко Славе Андонов 0107248
553 Јасемин Исмаил Фејзула Имери 0107249
554 Елена Томе Прчковска Георгиевска 0107250
555 Наталија Ќиро Павловска 0107251
556 Тања Илија Ќимова 0107252
557 Маричка Трајчо Петрова 0107253
558 Елена Душан Заркова 0107254
559 Нурсен Усниџемал Хусеини 0107255
560 Фатон Шпетим Хамбари 0107256
561 Александра Петар Цветковска 0107257
562 Зоран Пане Глигоров 0107258
564 Маја Михајло Томовска 0107259
565 Владимир Љубчо Колевски 0107260
566 Македонка Дане Пијанечки 0107261
567 Анита Ванчо Стојчевска 0107262
568 Виолета Цветан Јованоска 0107263
569 Надица Санде Петреска 0107264
570 Светлана Драге Ристеска Гареска 0107265
573 Анита Гаврил Лазарова 0107266
574 Маријана Бранко Николовска 0107267
575 Зорица Димче Наунова 0107268
577 Николина Митко Радевска 0107269
580 Дејан Љупчо Стојановски 0107270
581 Горан Лазар Димов 0107271
583 Мирјана Бранко Костовска Петровска 0107272
584 Алек Иле Атанасовски 0107273
585 Мартин Санде Стојменов 0107274
586 Катерина Тони Божиновска 0107275
587 Евгенија Сотир Крстевска 0107276
589 Ана Владимир Трајковски 0107277
590 Софија Марјан Ѓорѓиева 0107278
591 Цвета Љубомир Чуркоска 0107279
592 Слободан Ицко Илијоски 0107280
593 Билјана Живко Ѓореска 0107281
594 Елена Павле Ангелковска 0107282
597 Влатко Вањо Петковски 0107283
598 Ивана Ацо Карова 0107284
599 Драган Јордан Каров 0107285
600 Ленча Косто Попова 0107286
602 Тања Љупчо Стојчевска 0107287
603 Радица Тони Дукова 0107288
605 Сања Милан Марковска 0107289
606 Ервин Фарук Ахмети 0107290
607 Сања Ефтим Гурева 0107291
608 Елица Димитрија Попоска 0107292
609 Маричка Трајче Исакова 0107293
610 Александра Гоце Манивиловска 0107294
611 Дејан Љупчо Тодоровски 0107295
613 Драгана Милан Гошева Талески 0107296
614 Лилјана Ванѓел Ефтинџиоска 0107297
616 Ирена Ванчо Кулакова 0107298
617 Марина Ѓорѓи Прокоповска 0107299
618 Стојанче Ванчо Јованов 0107300
619 Ариан Ќемал Имери 0107301
620 Даниела Спасо Кироска Манојлоска 0107302
621 Елизабета Зоран Мисајлеска Јанкулоска 0107303
622 Анита Симо Димитрова 0107304
623 Јана Мирољуб Шукарова 0107305
624 Татјана Боривоје Јанева 0107306
625 Милена Јован Стојчева 0107307
626 Весна Сашо Стојановска 0107308
627 Даница Ангел Стојановска 0107309
628 Анета Стојче Јаќимоска 0107310
629 Анастасија Сотир Ѓеоргиева 0107311
630 Драгица Живко Шукриева 0107312
632 Маја Благој Давчевска 0107313
633 Спасенка Владо Угриновска Ристевска 0107314
634 Наим Милаим Ајдини 0107315
635 Финка Цене Анѓеловска 0107316
636 Тренделине Газменд Спахију 0107317
637 Никола Ѓорги Гештаковски 0107318
639 Ефче Глигор Петкова 0107319
643 Оливер Часлав Зафировиќ 0107320
644 Анита Милан Манзаклиева 0107321
645 Павлинка Љубомир Ѓорова Мојсова 0107322
647 Јасмина Фонче Бебекоска 0107323
648 Марија Доне Геневска 0107324
649 Соња Киро Бојчевска 0107325
650 Ана Стојан Штерјова 0107326
651 Ирена Спиро Кацеска Андоновска 0107327
652 Стојна Драгољуб Јованоска 0107328
653 Иван Евгени Зографски 0107329
654 Елмаз Бишо Џоговиќ 0107330
655 Слободанка Душко Костова 0107331
656 Јаглика Стојан Јорданова Андријеска 0107332
657 Катерина Васко Цоцева 0107333
658 Ирина Благоја Оташевиќ 0107334
659 Јасмина Раде Тричковиќ 0107335
660 Елена Раде Стеванова 0107336
661 Слободан Димитар Шанковски 0107337
662 Магдалена Раде Цаневска 0107338
663 Светлана Томе Тасевска 0107339
664 Маја Томе Јовановска 0107340
665 Александар Никола Јанковски 0107341
666 Маја Ќиро Коцева 0107342
667 Моника Звонко Стојановска 0107343
668 Аулона Блажо Караџа-Кнежевиќ 0107344
669 Елена Драган Стеријевиќ 0107345
670 Александар Теохар Икономов 0107346
671 Фљора Алуш Џеладини 0107347
672 Марија Димитар Милевска 0107348
673 Лидија Томе Ѓатовска 0107349
676 Мери Иван Каровска 0107350
677 Ленче Ацо Мирковска 0107351
678 Рената Миле Николоска 0107352
679 Влатко Ристо Андонов 0107353
680 Елена Здравче Петровска 0107354
681 Владимир Петар Цветкоски 0107355
682 Душанка Марјанчо Ѓорбашлиева 0107356
683 Александар Душко Алексов 0107357
684 Живко Васил Тасев 0107358
685 Елпида Стојанче Младеновска 0107359
686 Хасан Малиќ Бакија 0107360
687 Ивана Ѓорги Пендовска 0107361
693 Натка Митко Кирова Јонузи 0107362
694 Јордан Глигор Ралуповски 0107363
695 Хајрије Азби Зеќири 0107364
701 Маријана Илинка Ристова 0107365
703 Марјан Атанас Петров 0107366
704 Иле Никола Јанев 0107367
707 Билјана Светозар Степановска 0107368
708 Сања Димча Додевска 0107369
709 Кадире Абдулазис Медија 0107370
710 Јулијана Петар Пејовска 0107371
712 Сибељ Зајдин Бајрам 0107372
713 Марија Мирко Трајчевска 0107373
714 Александра Милован Мишковска 0107374
644 Ружица Круме Златевска 0107375
661 Родна Љупчо Мицева 0107376
1587 Елена Зоран Павловска 0107377
1673 Биљана Никола Јовановска 0107378
1711 Благој Борис Смилков 0107379
1859 Билјана Трајче Трпковска-Дамеска 0107380
2624 Магдалена Андон Христова 0107381
3041 Јасминка Мичо Симеоновска 0107382
3084 Мила Милан Велеска Тодоровска 0107383
3572 Драгана Томе Павловска 0107384
3585 Тања Младен Митева 0107385
3602 Гордана Јовица Додевска 0107386
3884 Ана Никола Маркиќ Мазнев 0107387
3910 Вера Симче Милошеска 0107388
3928 Билјана Јован Јованоска-Столевска 0107389
4022 Наташа Димитар Бошковска 0107390
4040 Александра Жарко Петкоска 0107391
4215 Јулијана Тодор Томановска 0107392
4574 Валентина Фиданчо Петрова 0107393
4868 Клементина Душан Ѓуровиќ 0107394
4970 Билјана Душан Јаневска 0107395
5021 Добре Љубе Станишков 0107396
5022 Зорка Стојчо Цветковска 0107397
5024 Владимир Александар Димковски 0107398
5025 Богица Стојан Петковска 0107399
5195 Величе Миле Николовска 0107400
5225 Славица Благоја Станковска 0107401
5653 Снежана Душан Јорданоска 0107402
5654 Ленка Кире Илиеска 0107403
5704 Билјана Ванчо Илиева 0107404
6162 Емилија Ѓорѓи Живковиќ 0107405
6280 Снежана Славка Додиќ 0107406
6327 Зени Џеладин Хамити 0107407
6333 Снежанка Петруш Јанева 0107408
6412 Риска Петар Ризова 0107409
6485 Хадија Ќазим Муриќ 0107410
6563 Мирјана Борис Тасеска 0107411
6687 Анѓелина Марко Угриновска 0107412
6285 Маријана Првослов Перковска 0107413
110 Милкица Тодор Стојменова 0107414
313 Елена Томе Ѓатовска Исајеска 0107415
715 Астрит Имер Јакупи 0107416
722 Жана Арсение Лефкоска Пандилоски 0107417
765 Елма Муртезан Шефити 0107418
788 Арбена Расим Хасани 0107419
868 Наташа Илија Наумова 0107420
1094 Васил Кирил Трпков 0107421
1304 Лилјана Киро Чочева 0107422