Прелиминарна евиденција сметководител

Прелиминарна евиденција сметководител

55 Осман Мемедалија Селмани 12-40617/2 во разгледување
76 Светлана Славко Домазетовска 12-43759/2 во разгледување
78 Љупчо Петар Георгиевски 12-43761/2 во разгледување
79 Виолета Благој Дупчинова 12-43763/2 во разгледување
81 Сузана Цветко Тренеска 12-6379/2 некомплетна документација
82 Билјана Драги Коларова (Митрева) 12-16162/2 контакт Институт
86 Александра Васко Танатарец 12-6995/2 во разгледување
89 Марија Влатко Стојчевска 12-11601/2 во разгледување
90 Далибор Војчо Јовчевски 12-14664/2 во разгледување
134 Марија Димитар Милевска 12-39074/2 во разгледување
160 Филип Миле Ѓоргиевски 12-36667/2 во разгледување
180 Марија Живко Јосифовска (Минковска) 12-15816/2 некомплетна документација
183 Бисера Коста Карадимче 12-9406/2 во разгледување
208 Анита Влајко Петрушевска 12-41458/2 во разгледување
210 Билјана Добре Тошевска 11-2669/2 во разгледување
218 Анкица Коле Николовска 12-7662/2 во разгледување
248 Добрила Стојмир Дејаноска Лазарески (Дејаноска) 12-15640/2 некомплетна документација
261 Биљана Младенче Ангелова 12-11394/2 во разгледување
274 Фимка Илија Илиева 12-8351/2 во разгледување
280 Даниела Крсто Панајотовиќ 12-37789/2 во разгледување
284 Гордана Драган Трипуновска 12-16031/2 контакт Институт
286 Сузица Радован Колева 12-41338/2 во разгледување
295 Сања Ванчо Стојмановска (Ивановска) 12-10661/2 некомплетна документација
299 Елена Пане Додевска (Кушовска) 12-37740/2 некомплетна документација
305 Катерина Љупчо Симјаноска (Симеска) 12-16175/2 некомплетна документација
307 Шкурта Шефкет Имери 12-10315/2 во разгледување
313 Елена Томе Ѓатовска Исајеска (Ѓатовска) 11-4973/2 некомплетна документација
315 Кристина Тони Темелковска (Цветковска) 11-5875/2 некомплетна документација
319 Јасмина Ангел Генчева 12-42083/2 во разгледување
328 Бојан Томислав Стојановски 12-34205/2 во разгледување
337 Марија Трајче Темелкова 12-6816/2 во разгледување
350 Кристина Владимир Божинова (Кузмановска) 12-46917/2 некомплетна документација
351 Доротеа Димитар Младеновска 12-13446/2 во разгледување
365 Даница Миомир Алексовска (Павиќевиќ) 11-1167/2 некомплетна документација
373 Емилија Блаже Ристова 12-9788/2 во разгледување
393 Весна Љубен Митевска 11-5470/2 контакт Институт
395 Наташа Благој Бојковска (Митевска) 12-39149/2 некомплетна документација
396 Цветанка Тихомир Пешова Паневска (Паневска) 12-34592/2 некомплетна документација
399 Џулијана Борис Ѓорѓиоска 12-16208/2 во разгледување
401 Сашо Богдан Георгиевски 11-3772/2 во разгледување
416 Сања Владо Панова 11-4645/2 во разгледување
433 Татијана Бранко Герлек (Стефановиќ) 11-3576/2 некомплетна документација
434 Билјана Војчо Петкова 12-41329/2 во разгледување
452 Александра Методија Крстеска 12-17662/2 во разгледување
453 Ивица Борче Крстевски 12-40244/2 во разгледување
460 Габриела Стојан Момировска 11-3406/2 во разгледување
461 Ванчо Ѓорѓи Дојчиновски 11-6762/2 контакт Институт
490 Анета Радослав Минова 12-30698/2 во разгледување
491 Ивана Здравко Ангеловска 12-13174/2 во разгледување
500 Симона Стојан Павловска 12-15803/2 во разгледување
504 Александар Штерјо Георгиев 11-5944/2 во разгледување
543 Габриела Славе Карагунова (Јованова) 11-4653/2 некомплетна документација
544 Габриела Васе Митревска-Спасовска 12-29313/2 во разгледување
545 Тихо Милорад Качаниклиевски 11-6234/2 во разгледување
551 Христина Митко Јованов 12-10428/2 во разгледување
566 Радица Благој Караков 12-33637/2 во разгледување
572 Кирил Алекси Настоски 11-70/2 во разгледување
573 Емилија Иван Маревска 11-3007/2 во разгледување
574 Марија Драги Поповска 12-15345/2 во разгледување
575 Даниела Борис Стојановска 12-11798/2 во разгледување
581 Ивана Динче Манчева (Христовска) 12-44722/2 некомплетна документација
589 Марија Зоран Кметовска (Симоноска) 11-5653/2 во разгледување
599 Емилија Бранко Талеска 12-14604/2 во разгледување
600 Слободан Марјанчо Мирчески 12-14607/2 во разгледување
619 Ивана Бранко Иванова (Георгиева) 11-4550/2 во разгледување
651 Наташа Зоран Димовска (Петковска) 12-16124/2 некомплетна документација
656 Емилија Здравко Николовска-Мирковска 11-4519/2 во разгледување
657 Адријана Небојша Андевска-Мироновска 12-10818/2 во разгледување
662 Нада Љубомир Анастасова Аврамовска (Анастасова) 12-15336/2 некомплетна документација
684 Катерина Благоја Радевска (Димовска) 11-7297/2 некомплетна документација
692 Марија Ангел Ристова 11-5872/2 во разгледување
694 Марина Дуфко Ажиеска 11-3215/2 во разгледување
695 Анета Радован Трповска (Цветкоска) 11-2739/2 во разгледување
700 Јасна Здравко Попоска 12-41397/2 во разгледување
703 Александар Ѓорѓи Плавчов 12-43299/2 во разгледување
708 Надица Здравко Павлов 12-47069/2 во разгледување
709 Фатмире Ебиб Селмани 12-47070/2 во разгледување
714 Садула Заим Синани 12-15956/2 во разгледување
715 Астрит Имер Јакупи 11-7596/2 во разгледување
722 Жана Арсение Лефкоска 12-16507/2 во разгледување
744 Ана Стојан Белевска (Стојкоска) 12-8790/2 некомплетна документација
762 Гордана Димче Трајкоска (Цветкоска) 11-7943/2 некомплетна документација
765 Елма Муртезан Шефити 11-6494/2 во разгледување
766 Амела Сулјо Зијаде (Факиќ) 11-1928/2 во разгледување
767 Благица Тодор Ангеловска 11-5802/2 во разгледување
785 Марија Марјан Чучуковска (Златкова) 11-1812/2 некомплетна документација
797 Косара Љубиша Бојовска-Стојоска 11-592/2 во разгледување
809 Павлинка Љубомир Ѓорова Мојсова (Ѓорова) 12-16230/2 некомплетна документација
817 Елена Зоран Милојевиќ Савовска (Милојевиќ) 12-39649/2 некомплетна документација
833 Слаѓана Ефтим Зафирова (Митева) 12-13201/2 некомплетна документација
849 Дафинка Јован Јакова 12-14615/2 во разгледување
850 Елена Зоран Ајтовска 12-14616/2 во разгледување
855 Даниела Драган Божинова 12-30872/2 во разгледување
856 Благоја Трајан Новески 11-5929/2 во разгледување
864 Јасна Салтир Штерјова 12-34045/2 во разгледување
873 Даниела Милан Гошева Кангов (Гошева) 12-45316/2 во разгледување
925 Каролина Душан Андоновска 12-16526/2 контакт Институт
936 Лидија Љупчо Јанкова 11-1932/2 некомплетна документација
938 Сања Влада Кузмановиќ 12-41562/2 во разгледување
957 Јасмина Димче Чакароска 12-11957/2 некомплетна документација
969 Јован Ефтим Тагарски 11-6980/2 контакт Институт
982 Гоне Живко Манев 12-44951/2 во разгледување
984 Кристина Трајче Илиева 12-44697/2 контакт Институт
993 Јелица Кирил Кичукоска (Јовиќ) 12-7795/2 некомплетна документација
999 Весна Андон Пројческа (Дигаловска) 12-41938/2 некомплетна документација
1000 Тања Пецо Димоска 11-4725/2 во разгледување
1094 Васил Кирил Трпков 12-10771/2 во разгледување
1096 Нина Лазар Костадинов (Андонова) 11-5659/2 некомплетна документација
1113 Марија Мито Николова-Петрова 11-5939/2 во разгледување
1116 Симона Ванчо Андонова Робева (Андонова) 11-6713/2 некомплетна документација
1121 Тања Милисав Панева 11-4789/2 во разгледување
1124 Биљана Боге Илиевска (Пишмановска) 11-7166/2 некомплетна документација
1126 Сања Мирослав Петковска (Стаменковска) 12-46490/2 некомплетна документација
1127 Маја Борче Горгиева 12-43567/2 во разгледување
1128 Мери Лазо Стојановска (Димитрова) 11-6686/2 некомплетна документација
1135 Биљана Јордан Трифуновски 11-6834/2 некомплетна документација
1137 Ѓорѓи Љупче Николовски 12-41597/2 некомплетна документација
1148 Емилија Јанако Рисомаровска 12-41332/2 во разгледување
1150 Александра Бранко Бошнакова Орденска (Бошнакова) 11-6356/2 некомплетна документација
1179 Споменка Стојан Динева 12-47144/2 во разгледување
1183 Марија Ристо Ќаева Ташурова (Ќаева) 11-5559/2 некомплетна документација
1185 Сава Димитар Танева (Митрова) 11-114/2 некомплетна документација
1198 Маја Драги Талевска (Филиповска) 12-15182/2 некомплетна документација
1199 Јагода Мендо Бакаловска 12-40797/2 во разгледување
1201 Феџрие Селими 12-43204/2 некомплетна документација
1203 Зорица Миле Стојановска (Трајковиќ) 12-36356/2 некомплетна документација
1204 Мара Митко Мицковска 11-6393/2 во разгледување
1205 Биљана Петре Заринска 12-16157/2 во разгледување
1206 Газменд Луан Абдулахи 12-7158/2 во разгледување
1208 Игор Илија Дојчиновски 12-40704/2 во разгледување
1209 Ивана Славе Андевска 12-39261/2 во разгледување
1215 Оливера Анастас Крстова 12-11215/2 во разгледување
1217 Олгица Лазар Цунева 11-3686/2 во разгледување
1218 Наташа Митко Тодорова Ванева (Тодорова) 12-12712/2 некомплетна документација
1219 Бранкица Данило Трајчев 12-41398/2 во разгледување
1221 Ивана Стојче Саздова Атанасова (Саздова) 12-41419/2 во разгледување
1223 Сања Лазо Петрова 11-8115/2 во разгледување
1227 Билјана Драги Коларова (Митрева) 12-16162/2 во разгледување
1240 Марија Ристо Крстевска 12-38108/2 во разгледување
1243 Душица Среќко Мишевска 11-7088/2 во разгледување
1252 Ивана Трајан Лазаревска 12-16229/2 во разгледување
1255 Маја Борче Горгиева 12-43567/2 контакт Институт
1264 Митко Мила Атанасов 12-47139/2 во разгледување
1265 Марија Трајан Чому (Лазаревска) 12-16231/2 во разгледување
1270 Јасмина Дукадин Николоска 11-7120/2 во разгледување
1271 Ирена Пецо Деловска-Николовска 11-5942/2 во разгледување