ЗА НАС

page2-img1

Институтот се основа со цел унапредување на сметководствената професија и организирано делување на сметководителите и овластените сметководители на територијaта на Република Македонија.

Институтот е независна, неполитичка организација, во која членуваат сметководителите и овластените сметководители, без оглед на нивната национална, верска, расна и друга припадност.